Begroting 2019

Aanbiedingsnota

1.1.1 Aanbiedingsnota

Inleiding

Met trots presenteren wij u hierbij de eerste begroting uit onze collegeperiode. In deze begroting vertalen we de plannen en ambities voor de komende jaren. We bouwen voort en ontwikkelen verder. De basis voor deze begroting is gelegd in de Kadernota 2019-2022. Het beeld over de komende jaren is positief. Er wordt een gedegen koers gevaren zonder structurele begrotingstekorten in het meerjarige perspectief. Dronten heeft een gezonde financiële huishouding.

Macro-economisch zijn de vooruitzichten goed. De economie blijft groeien en de werkgelegenheid blijft toenemen. Ook de houdbaarheid van de nationale overheidsfinanciën verbetert. Gelijktijdig is er ook onzekerheid over de internationale ontwikkelingen. De gevolgen van een mogelijke Brexit, de spanningen tussen Amerika en China en de aanhoudende terroristische dreiging. Al deze factoren kunnen leiden tot een verstoring van het positieve beeld. Dit geeft onzekerheden ten aanzien van de inkomende financiële stromen vanuit het Rijk. Dit geldt zowel de basisuitkering vanuit de Algemene Uitkering als ook de specifieke uitkeringen. Dit maakt dat keuzen met financiële effecten binnen de gemeente zorgvuldig afgewogen moeten worden.

In deze zorgvuldige afweging is gekozen om zoveel mogelijk in te zetten op het verstevigen van het positieve beeld van Dronten naar buiten toe. Dat doen we onder meer door blijvend te investeren in verbetering van de dienstverlening. Ook lukt het de gemeente opnieuw om de lokale lastendruk laag te houden door de afschaffing van de hondenbelasting.

De ingeslagen weg 4 jaar geleden, van samen met de samenleving en inwoners ons beleid bepalen, blijven we volgen. Zo creëren we meer eigenaarschap en komen we samen verder. Door het leggen van slimme verbindingen en de goede dingen doen komen we verder. Zo kunnen we onze inwoners blijven voorzien van wat zij nodig hebben. De ontwikkelingen in het Sociaal Domein vragen onze blijvende aandacht. Er ligt een heldere taakstelling, die binnen de drie transities moet worden vormgegeven. Tegelijk hebben we ook ambities binnen het Sociaal Domein.

Het college stelt zichzelf ten doel om zoveel mogelijk samen met de gemeenteraad en met de samenleving op te trekken bij het maken van beleid, het inrichten van de openbare ruimte en het faciliteren van mogelijkheden. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Waar mogelijk maken we deze keuzen samen. Vanuit nieuwe verbindingen willen we samen met inwoners en organisaties invulling geven aan de ambities van Dronten. De wijze waarop we omgaan met het vraagstuk van de vitale centra staat symbool voor die gezamenlijke aanpak. Winkeliers, vastgoedeigenaren en de gemeente trekken samen op bij het toekomstbestendig maken van de centra.

Nieuw beleid

De ambitie van de gemeente laat zich vertalen in het nieuwe beleid van de gemeente. Nieuw beleid verdelen we in ‘beleid met financiële gevolgen’ en ‘beleid zonder financiële gevolgen’. Het nieuwe beleid mét financiële gevolgen heeft betrekking op de onderwerpen genoemd in onderstaande tabel:

Begroting 2019-2022 Nieuw beleid

2019

2020

2021

2022

0.4

S

Welkom nieuwe inwoners

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

0.4

S

1 fte formatieuitbreiding regisseur Dienstverlening

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0.4

S

0,35 fte Ondersteuning citymarketing SEA-groep Wervingskracht

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0.4

S

1 fte formatieuitbreiding Inkoopadviseur

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0.4

S

0,2 fte formatieuitbreiding Inkoop- en contractbeheerder

-12.200

-12.200

-12.200

-12.200

0.4

S

Licentiekosten zaaksysteem

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0.4

S

Beheer Enterprise Service Bus (= ESB)

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

0.4

S

Financiële effecten aanbesteding ICT-beheer (technisch- en werkplekbeheer)

-120.000

-120.000

-120.000

-120.000

0.4

I

Financiële effecten aanbesteding ICT-beheer (transitiekosten)

-230.000

0

0

0

0.4

S

0,3 fte Pas van Dronten

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

0.4

S

Licentiekosten Pas van Dronten

-21.500

-21.500

-21.500

-21.500

0.64

S

Afschaffen hondenbelasting

-275.000

-275.000

-275.000

-275.000

0.7

S

Uitkomst Maartcirculaire 2018

889.000

1.962.000

2.827.000

3.899.000

0.7

S

Voorsorteren op inkomsten AU bij afrekening btw compensatiefonds-plafond

500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

0.8

S

Stelpost Inter Bestuurlijk Programma (IBP)

-1.000.000

-1.500.000

-1.500.000

-2.000.000

0.8

I

Samenkracht en burgerparticipatie

-125.000

0

0

0

0.8

S

Correctie stelpost Inter Bestuurlijk Programma (IBP)

500.000

500.000

500.000

500.000

0.8

S

Stelpost afroming onderuitputting begroting personeel & organisatie

250.000

250.000

250.000

250.000

Totaal Programma 0

50.300

978.300

2.343.300

2.915.300

1.1

S

Financiële effecten ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 VRF

-76.000

-76.000

-76.000

-76.000

1.2

S

1 fte Integrale veiligheid

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

1.2

S

Dekking vanuit huidige formatie

80.000

80.000

80.000

80.000

Totaal Programma 1

-76.000

-76.000

-76.000

-76.000

2.1

I

Onderzoeksbudget brug De Noord-De Oeverloper

-30.000

0

0

0

2.1

I

Onderzoeksbudget Reconstructie De Oost

-44.000

0

0

0

2.1

S

Kapitaallasten calamiteitenroute evenementen Spijkweg

-10.000

-15.000

-15.000

-15.000

2.1

S

1 fte formatieuitbreiding Toezichthouder civiel techniek

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

Totaal Programma 2

-164.000

-95.000

-95.000

-95.000

3.1

I

Vitale centra Biddinghuizen, Dronten-Zuid en Swifterbant

-75.000

0

0

0

3.1

I

1 fte Inhuur Acquisiteur

-100.000

-100.000

0

0

3.1

I

0,5 fte formatieuitbreiding Accountmanager/subsidiecoördinator

-40.000

-40.000

0

0

3.1

S

1 fte formatieuitbreiding Beleidsmedewerker economie

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

3.1

S

Werkbudget voor vrijetijdseconomie

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

3.1

I

Werkbudget voor marketingdoeleinden Agrofood en Floriade

-50.000

-50.000

-50.000

0

3.1

I

Tijdelijke inhuur voor aanjagen/stimuleren van projecten uit gebiedsagenda

-50.000

-50.000

0

0

Totaal Programma 3

-420.000

-345.000

-155.000

-105.000

Geen onderwerpen voor dit programma.

0

0

0

0

Totaal Programma 4

0

0

0

0

5.7

S

1 fte formatieuitbreiding specialist groentechnisch beheer

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

5.7

S

Subsidieverhoging dorpsbelangen

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Totaal Programma 5

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

6.5

S

Tekorten Jeugd, in afwachting van evaluatie Sociaal Domein

-2.900.000

-1.900.000

-1.000.000

-800.000

0.10

S

Dekking Bestemmingsreserve Sociaal Domein

2.900.000

1.900.000

0

0

6.5

S

Bijdrage exploitatietekort IMpact

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

Totaal Programma 6

-160.000

-160.000

-1.160.000

-960.000

7.4

S

Financiële effecten meerjarige ontwerpbegroting 2019-2022 OFGV

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

Totaal Programma 7

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

8.2

S

1 fte formatieuitbreiding Juridisch ondersteuner grondzaken

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

8.2

S

Dekking grondexploitatie

80.000

80.000

80.000

80.000

8.3

S

0,67 fte formatieuitbreiding Beleidsondersteuner uitvoeringsagenda Wonen

-53.333

-53.333

-53.333

-53.333

Totaal Programma 8

-53.333

-53.333

-53.333

-53.333

Totaal Begroting 2019-2022 - Nieuw beleid

- 944.033

127.967

682.967

1.504.967

Financiële beschouwing

De Programmabegroting (kaderstellend) is een uitvoeringsdocument van de Kadernota (richtinggevend) waar onder andere de acties van het nieuwe beleid voor het desbetreffende jaar nader zijn uitgewerkt.

Nieuw financieel meerjarenbeeld

Onderstaande tabel geeft het nieuwe structurele begrotingsresultaat:

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2019

2020

2021

2022

Primitieve begroting

Voorlopige begroting

-84.300

-746.806

841.485

841.485

Kadernota 2019

Kadernota 2019 effect financieel perspectief 2019-2022

-939.033

-222.033

-167.033

654.967

Resultaat Moties en Amendementen Kadernota 2019

-640.000

-515.000

-515.000

-515.000

Voortgangsrapportage 2018

Voortgangsrapportage 2018 effect financieel perspectief 2019-2022

-917.682

-734.738

-886.240

-1.114.979

Begroting 2019

Begroting 2019 effect financieel perspectief 2019-2022

1.345.941

671.093

973.977

942.245

Waarvan incidentele mutaties *

Totaal Incidentele mutaties voorlopige Begroting 2019*

1.231.000

1.752.000

116.000

26.000

Totaal Incidentele mutaties na vaststelling Kadernota 2019*

389.000

240.000

50.000

Totaal Incidentele mutaties Moties en Amendementen Kadernota 2019*

125.000

Incidentele mutaties in de Voortgangsrapportage 2018*

348.000

200.000

Incidentele mutaties in de Begroting 2019*

230.000

-400.000

* Zie opgenomen overzicht van incidentele baten en lasten

2019

2020

2021

2022

Begrotingssaldo na Kadernota 2019

- 1.023.333

- 968.839

674.160

1.496.452

waarvan incidentele lasten *

- 1.620.000

- 1.992.000

- 166.000

- 26.000

Moties en Amendementen Kadernota 2019

- 640.000

- 515.000

- 515.000

- 515.000

waarvan incidentele lasten *

- 125.000

waarvan structureel

- 515.000

- 515.000

- 515.000

- 515.000

Voortgangsrapportage 2018

- 927.682

- 734.738

- 886.240

- 1.114.979

waarvan incidentele lasten * / **

- 348.000

-

- 200.000

-

waarvan structureel

- 579.682

- 734.738

- 686.240

- 1.114.979

Begroting 2019

1.355.940

671.092

974.268

942.246

waarvan incidentele lasten *

- 230.000

-

-

400.000

waarvan structureel

1.585.940

671.092

974.268

542.246

* Zie opgenomen overzicht van incidentele baten en lasten

** In de Begroting 2019 is € 200.000 aan lasten in 2021 als incidenteel aangemerkt. De structurele extra lasten in het Sociaal Domein zijn bij de Kadernota 2019 bepaald op € 800.000 met ingang vanaf 2022. Dit houdt in dat in 2021 een bedrag van € 200.000 als incidenteel wordt aangemerkt.

Het meerjarig financieel perspectief voor Dronten is redelijk tot goed, zeker in vergelijking met vele andere gemeenten. De begroting is structureel sluitend, over alle jaarschijven. De financiële positie is onder andere gebaseerd op de laatste gegevens uit de Meicirculaire 2018 gemeentefonds. De toekomst vraagt echter nog altijd om waakzaamheid, mede gelet op de eerder genoemde onzekerheden ten aanzien van de Algemene Uitkering en de mondiale ontwikkelingen.
In de begroting is voorzichtig voorgesorteerd op inkomsten bij de afrekening van het btw-compensatiefonds plafond met de algemene uitkering.
In de brief omtrent de Meicirculaire bent u over deze wijziging in rekensystematiek geïnformeerd. Waar voorheen bij de Meicirculaire reeds een voorschot werd verstrekt, wordt met ingang van dit jaar door een wijziging in de rekensystematiek en het afrekenmoment (na afloop van het jaar) nu niet meer gedaan. De provincie heeft aangegeven het voor de begroting 2019 akkoord te vinden om de bij de Meicirculaire afgeraamde inkomsten als gevolg van deze wijziging in de rekensystematiek, alsnog als structurele inkomsten te mogen beschouwen vooruitlopend op de daadwerkelijke afrekening met het btw-compensatiefonds. Komend jaar wordt nader onderzoek gedaan naar de uitputting en kansen op overschrijding van het btw-compensatiefondsplafond zodat meer zicht komt op deze opbrengsten. Bij het gedeeltelijk voorsorteren op deze inkomsten hebben we als gemeente het voorzichtigheidsprincipe aangehouden en hebben we voor 2019 en 2020 € 500.000 als structurele inkomsten bestempeld en voor 2021 en 2022 € 1.000.000. In de raadsinformatiebrief (U18.007482) omtrent de Meicirculaire vindt de afgeraamde bedragen terug (2019: -985.000, 2020: -1.245.000, 2021: -1.399.000, 2022: -1.656.000). Tevens nemen we conform advies van de provincie de opgenomen bedragen op in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Tevens is de stelpost voor de uitvoering van het Interbestuurlijk Programma conform dezelfde raadsinformatiebrief structureel verlaagd met € 500.000 vooruitlopend op de Septembercirculaire. De overige wijzigingen bestaan onder andere uit het verwerken van het eerder opgenomen risico doordat de uitstaande deposito bij de ABN AMRO naar het verplichte schatkistbankieren gaat. Ook is er rekening gehouden met de een beperkte verhoging van de loonkosten als voorschot op nieuwe CAO-afspraken.
In het financiële beeld zijn de financiële gevolgen van de op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting voor het jaar 2018 nog niet verwerkt zijn. De gevolgen daarvan meerjarig, vertaald in de Septembercirculaire 2018, verwerken we in de Slotrapportage 2018. Mocht het beeld van de Septembercirculaire 2018 zodanig zijn dat er op korte termijn actie nodig is, dan komen wij in een eerder stadium bij de raad terug.
Tot slot komen er op korte termijn een aantal voorstellen tegemoet die eveneens nog niet in deze Programmabegroting zijn verwerkt. Dit betreft de plannen rondom de huisvesting en de werkplekvervanging van "vaste plekken naar mobiel, tenzij".

Dekkingsvoorstel

Met bovenstaande aanpassingen is het structurele meerjarenbeeld positief. Een dekkingsplan is dan ook niet nodig.

Begroting vaststellen

Programmaplan

In deze begroting treft u de programma’s aan evenals het overzicht Algemene dekkingsmiddelen en de raming voor onvoorziene uitgaven. Binnen het programmaplan is het geheel van de ramingen van de Begroting 2019 en volgende jaren opgenomen. Met de vaststelling van het programmaplan geeft de raad aan, welke speerpunten er zijn en op welke wijze deze worden bereikt (d.w.z. uitgevoerd door het college), welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en uit welke bronnen deze middelen zullen worden verkregen.

Paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten.
Door vaststelling van de paragrafen worden de beleidsuitgangspunten, die ten grondslag liggen aan de beheersmatige activiteiten, door u vastgesteld.

Vermogenspositie gemeente

Bij de vermogenspositie van de gemeente gaat het met name om de stand van de Algemene reserve.
In de Paragraaf weerstandsvermogen wordt een nadere toelichting gegeven op de vermogenspositie van de gemeente waarin ook de financiële kengetallen zijn opgenomen. De stand van de Algemene reserve bedraagt op 1 januari 2018 (stand Jaarstukken 2017 voor resultaatbestemming) ruim 70 miljoen euro. De norm van de gemeentelijke risicobuffer moet tenminste 10% van de gemeentelijke exploitatie bedragen. Met een exploitatiebegroting van € 109 miljoen euro in 2019 moet de buffer dus minimaal € 10,9 miljoen zijn. De Algemene reserve is ruim hoger dan deze norm.

Slot

Dit is de eerste begroting die ons college in de deze raadsperiode aan uw raad aanbiedt. Wij vertrouwen erop dat u met deze begroting een goed begrotingsbesluit kunt nemen voor het komende jaar.

Dronten, 25 september 2018

Het college van Dronten,

T. van Lenthe                  mr. A.B.L. de Jonge
secretaris                  burgemeester