Begroting 2019

Financiële positie en de toelichting

Voor een goed inzicht in de financiële positie van de gemeente is de prognose van de balans een belangrijk middel. Deze prognose is weergegeven in deze paragraaf als Geprognosticeerde balans en gebaseerd op de peildatum 31-12 van ieder boekjaar.