Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van structurele reserves

Overzicht van structurele reserves

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Hieronder volgt een overzicht van de structurele reserves van de gemeente.

Naam reserve

Saldo

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Saldo

per

per

1-1-2019

2019

2020

2021

2022

31-12-2022

Bestemmingsreserve Meerpaal gebouw

8.102.064

-535.411

-535.411

-535.411

-535.411

5.960.420

Bestemmingsreserve kapitaallasten scholencomplex Dronten - West

56.974

-5.691

-5.691

-5.691

-5.691

34.210

Bestemmingsreserve uitbr. investeringen 1999-2005 excl. Meerpaal

1.693.043

-116.084

-116.084

-116.084

-116.084

1.228.707

Bestemmingsreserve de Reest

542.703

-16.519

-16.519

-16.519

-16.519

476.627

Bestemmingsreserve kap.lasten Nieuwbouw Overboord

1.712.000

-494.532

-148.762

-138.659

-138.659

791.388

 Totaal Structurele Bestemmingsreserves

12.106.784

-1.168.237

-822.467

-812.364

-812.364

8.491.352