Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van incidentele baten en lasten

Het BBV (art.19-c en 28-c) bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten wordt gevoegd. In de toelichting bij het BBV worden incidentele posten gekenmerkt als baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het zijn vooral de uitschieters die er echt toe doen. Het gaat bij de bedoelde voorschriften om transparantie en inzicht te krijgen in de variabele posten in de begroting en meerjarenraming.

Incidentele Baten en Lasten Begroting 2019-2022 (bedragen x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Kadernota 2019 en effecten Begroting 2019

-240

-10

0

0

Accountmanager/subsidiecoördinator overhead

-10

-10

ICT-beheer transitiekosten

-230

Voortgangsrapportage 2018

-153

0

0

0

Dronten op Koers

-155

Handelsregister (effect Meicirculaire)

2

Eerdere P&C producten

-649

-136

0

0

Implementatie informele aanpak

-20

Vervanging vaste telefoontoestellen door mobiel (€ 45.000, 3 jaar afschrijving)

-16

-16

Personele ontwikkelingen

-142

-120

Kanaalregisseur internet KCC

-31

Overheveling Leader 2016 naar 2019

-150

Frictiebudget 2019

-290

Geen incidentele lasten in dit programma

Kadernota 2019

-74

0

0

0

Onderzoek brug De Noord-Oeverloper

-30

Reconstructie De Oost

-44

Motie onderzoek fietsveiligheid buitenwegen

pm

Voortgangsrapportage 2018

0

0

0

0

Overdracht wegen van Provincie Flevoland (budgetneutraal)

0

Overdracht duiker van Provincie Flevoland (budgetneutraal)

0

Kadernota 2019

-305

-230

-50

0

Vitale Centra Actieplan Biddinghuizen

-30

Vitale Centra Actieplan Swifterbant

-30

Vitale Centra Actieplan Dronten-Zuid

-15

Acquisiteur inhuur (2019-2020)

-100

-100

Accountmanager/subsidiecoördinator

-30

-30

Werkbudget Floriade

-25

-25

-25

Werkbudget Agrofood

-25

-25

-25

Realisatie gebiedsagenda

-50

-50

Eerdere P&C producten

-75

0

0

0

Werkbudget SEA

-75

Geen incidentele lasten in dit programma

Eerdere P&C producten

-107

-1.346

-26

-26

Zwembad overboord (apart raadsvoorstel na slotrapportage 2016)

-40

-1.346

-26

-26

Amendement culturele activiteiten Meerpaalplein

-25

Afrondingskosten Meerpaalplein

-6

Koersnotitie stranden

-36

Kadernota 2019

-125

0

0

0

Amendement vijf startbudgetten Naar Nieuwe Verbindingen

-125

Voortgangsrapportage 2018

-3.095

-1.900

-200

0

Jeugdhulp scenario 2 van Berenschot

-2.900

-1.900

-200

Vervanging backoffice C2Go WMO en Jeugd

-195

Eerdere P&C producten

-40

0

0

0

ZLF

-40

Eerdere P&C producten

-90

0

0

0

Bijdrage programmabureau Wind Flevoland

-90

Eerdere P&C producten

-270

-270

-90

0

Programma Omgevingswet Programmamanager

-80

-80

Programma Omgevingswet Ondersteuning projectteam

-25

-25

Programma Omgevingswet Adviezen DSO

-50

-50

-50

Programma Omgevingswet Opleidingen en trainingen

-20

-20

-20

Programma Omgevingswet Aanpassingen lijn

-20

-20

-20

Wooncampagne/ Marketing wonen

-75

-75

Totaal van de incidentele baten en lasten per programma

-5.223

-3.892

-366

-26

Dekking uit bestemmingsreserves

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Onttrekking uit bestemmingsreserve Precariobelasting

400

Dekking uit reserve Sociaal Domein

2.900

1.900

Totaal van de incidentele mutaties

2.900

1.900

0

400

Incidentele last na onttrekking bestemmingsreserves

-2.323

-1.992

-366

374