Begroting 2019

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

In december 2017 is een geactualiseerde Nota Risicomanagement door de raad vastgesteld waarin het beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing is vastgelegd. De risico’s worden halfjaarlijks geactualiseerd bij de begroting en de jaarstukken. Risico’s met een financieel gevolg worden door de concerncontroller beoordeeld en opgenomen in de risico-inventarisatie van deze paragraaf. De risico’s zoals voorzien in deze Begroting 2019 zijn geactualiseerd, mede op basis van de Jaarstukken 2017 en de Voortgangsrapportage 2018.

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als “het vermogen van de gemeente Dronten om niet-reguliere kosten die onverwacht en substantieel zijn op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voortzetten”. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen financiële maatregelen zijn getroffen en die van grote betekenis kunnen zijn op de financiële positie van de gemeente.

De Paragraaf Weerstandsvermogen delen wij op in de volgende elementen:

  • Weerstandscapaciteit;
  • Risico-inventarisatie;
  • Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit;
  • Kengetallen BBV.