Begroting 2019

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigde versus beschikbare weerstandscapaciteit

Op basis van de risicoanalyse is het risicoprofiel voor 2019 berekend op € 11 miljoen voor alle bekende risico's. Om dat op te vangen, is de benodigde incidentele weerstandscapaciteit € 10 miljoen. De risico's met een score van 1-3 worden niet meegenomen in de benodigde incidentele weerstandscapaciteit. Er is € 72,5 miljoen aan incidentele weerstandscapaciteit beschikbaar (Algemene reserves en vrije Bestemmingsreserves). Dat is ruim voldoende om de risico’s incidenteel te kunnen opvangen en de structurele risico’s ook voor 3 jaar te kunnen afdekken.
De relatie tussen de risico’s, de benodigde weerstandscapaciteit, de beschikbare weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen is in de volgende figuur weergegeven:

Risico's

Gewenste weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

De ratio tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit is een norm voor de mate waarin een gemeente de risico's kan opvangen. Deze ratio wordt "ratio weerstandsvermogen" genoemd.

Ratio weerstandsvermogen

=

Beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

In de volgende tabel is de "ratio weerstandsvermogen" berekend:

Ratio weerstandsvermogen

Werkelijk 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Risicoprofiel (= benodigde weerstandscapaciteit)

11.900.000

14.265.000

12.400.000

10.010.000

Weerstand (= beschikbare weerstandscapaciteit)

61.705.149

49.186.000

59.113.000

72.511.925

Waardering ratio weerstandscapaciteit

Uitstekend

Uitstekend

Uitstekend

Uitstekend

* Ratio Weerstandsvermogen = risicoprofiel gedeeld door weerstand in %

Voor de beoordeling van de ratio weerstandsvermogen wordt gebruik gemaakt van de waarderingstabel die het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente samen hebben opgesteld. De ratio weerstandsvermogen komt voor Dronten ruim boven de 2. Dat betekent dat de gemeente Dronten over een vermogenspositie beschikt die als uitstekend wordt beoordeeld om de financiële risico’s éénmalig af te dekken.

Ratio

Weerstandsvermogen

Waardering

>2,0

Uitstekend

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

1,0 < x < 1,4

Voldoende

0,8 < x < 1,0

Matig

0.6 < x < 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim Onvoldoende

Algemene conclusie weerstandsvermogen van de gemeente Dronten

  • Het is moeilijk om risico’s te kwantificeren in realiteitszin, tijd en geld. Met de aanpak conform de nota Risicomanagement is hier verbetering in aangebracht;
  • Er is een uitstekende buffer aanwezig voor het opvangen van de financiële gevolgen van éénmalige tegenvallers;
  • Er is, evenals voorgaande jaren, geen buffer aanwezig voor het opvangen van tegenvallers met structurele financiële gevolgen. Bij structurele risico’s gaan we ervan uit dat binnen 3 jaar maatregelen worden getroffen om de gevolgen binnen de begroting op te vangen. Het weerstandsvermogen is voldoende om de risico's 3 jaar af te dekken.