Begroting 2019

Programma 6 Sociaal Domein

De nieuwe beleidscyclus 2019-2022 wordt uitgewerkt op basis van de strategie en de 5 thema's van de maatschappelijk agenda: Participatie, Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden, Gezonde leefstijl, Leefbaarheid en Veiligheid en Opvoeden en opgroeien.

Programmastrategie

Na 4 jaar decentralisatie zijn we nu in de fase beland waarin nieuwe beleidsdoelen voor de periode 2019-2022 worden vastgesteld. Belangrijke verandering hierbij is dat we niet meer vanuit de wet-technische (Wmo, jeugd, etc.) kolommen werken. We willen de opgaven en doelen waar we voor staan met elkaar bepalen en gezamenlijk realiseren met de inwoners en de maatschappelijke partners. Dit betekent dat we deze partijen aan de voorkant van de nieuwe beleidsperiode meenemen en gedurende de beleidsperiode mee blijven samenwerken.
We gaan dit doen aan de hand van een strategie en vijf themaplannen. De eerder vastgestelde maatschappelijke agenda wordt hierin opgenomen. We vinden het van belang om slimme verbindingen te leggen tussen het sociaal domein en andere aanpalende beleidsthema’s zoals sport, cultuur, onderwijs etc. In de vijf themaplannen – welke in het eerste kwartaal 2019 aan de raad worden voorgelegd- wordt het beleid van het brede sociaal domein beschreven. De financiële kaders zijn in de kadernota vastgelegd en door vertaald in deze programmabegroting met een taakstelling en maatregelen die binnen de drie transities gerealiseerd moet worden.  
Ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting wordt er inhoudelijk en financieel invulling gegeven aan de strategie en de themaplannen. Met ingang van 2019 maken de themaplannen onderdeel uit van de Planning&Controlcyclus. Concreet betekent dit dat in de Voortgangsrapportage 2019 de maatschappelijke effecten die we willen bereiken uit de themaplannen voor het eerst worden benoemd. Vervolgens worden de resultaten en activiteiten opgenomen in Kadernota en Programmabegroting 2020 en verder.
Hieronder benoemen we een aantal belangrijke (regionale) ontwikkelingen die voor 2019 van belang zijn.

Lokale inkoop Wmo en Jeugd 2019

Vanaf 2019 werken wij met resultaatgerichte inkoop op trajectbasis. Daarbij werken we met vaste prijzen voor een traject waarmee financiële uitschieters voor lokaal individueel aanbod worden voorkomen. In de regio werken we voor jeugdhulp met verblijf met taakgerichte bekostiging. Er wordt één totaalbedrag beschikbaar gesteld waarbij de samenwerkende aanbieders alle jeugdigen die instromen een passende plek bieden. Daarmee is het risico op overschrijding van het budget voor jeugdhulp met verblijf sterk verminderd. In 2019 en 2020 leggen de gemeenten een vaste bijdrage in. In 2021 wordt een nieuwe inleg per gemeente bepaald op basis van het gemiddelde gebruik over de jaren 2019 en 2020.

Beleidswijzigingen jeugdhulp vanuit het Rijk

Vanaf 2019 zal de jeugdhulp geboden op het AZC onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De werkwijze in de pilot op het AZC wordt met ingang van 2019 ingebed in de lokale toegang jeugdhulp met de bijbehorende middelen.
Medio 2018 is op basis van bestuurlijke afspraken de leeftijd voor pleegzorg verlengd van 18 tot 21 jaar. Vanaf 2019 wordt dat geformaliseerd en draagt het Rijk hiertoe middelen over aan de gemeente,
Vanaf 2020 zal het woonplaatsbeginsel worden aangepast. De kern van de aanpassing is dat de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven bij de start van de jeugdhulp, verantwoordelijk is en blijft voor de jeugdhulp ook al ontvangt de jeugdige de jeugdhulp in een andere gemeente. De voorbereidingen om dit soepel te laten verlopen (ook in de administratieve en financiële afhandeling) vinden in 2019 plaats.

Interbestuurlijk programma (IBP)

De gezamenlijke gemeentebrede agenda van het IBP bevat 3 maatschappelijke opgaven voor het Sociaal Domein. Tussen deze opgaven bestaan dwarsverbanden. Het IBP stimuleert dat kansen en knelpunten op deze dwarsverbanden waar nodig besproken worden om effectief te kunnen samenwerken en meer maatschappelijk effect te bereiken. Deze opgaven zullen worden meegenomen in de strategie en themaplannen 2019-2022.

Financiering van nieuw beleid

Voor de uitvoering van de regionale taken Wmo is gemeente Almere budgetverantwoordelijk. Bestuurlijk is afgesproken om overschotten naar rato te verdelen over de Flevolandse gemeenten. Eventuele overschotten van de doeluitkering regionale taken Wmo 2015-2020 die wij met terugwerkende kracht ontvangen, willen wij inzetten voor nieuw beleid voor kwetsbare inwoners waaronder het in 2018 gestarte project Woonstart.

Lasten & baten

Lasten

€ 41.112

19,1 %

Baten

€ 10.822

5,0 %