Begroting 2019

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Wat gaat dit kosten?

Wat gaat dit kosten?

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

5.1

Sportbeleid en activering

-342

-503

-203

-203

-203

-203

5.2

Sportaccommodaties

-3.152

-3.159

-3.500

-4.596

-3.296

-3.262

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-266

-326

-292

-267

-267

-267

5.4

Musea

-89

-70

-

-

-

5.5

Cultureel erfgoed

-

-16

-8

-8

-8

-8

5.6

Media

-1.531

-1.534

-1.534

-1.534

-1.534

-1.534

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-9.304

-9.582

-9.344

-9.346

-9.202

-9.200

Subtotaal Lasten

-14.684

-15.190

-14.881

-15.954

-14.510

-14.474

Baten

5.2

Sportaccommodaties

1.469

1.528

1.528

1.623

1.623

1.623

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7

-

-

-

-

5.6

Media

40

38

38

38

38

38

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.009

806

774

774

774

774

Subtotaal Baten

2.525

2.372

2.340

2.435

2.435

2.435

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-1.789

-594

-99

-99

-99

-99

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

3.360

991

1.478

1.132

1.122

1.122

Resultaat programma 5

-10.588

-12.420

-11.162

-12.486

-11.051

-11.015