Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten *

0

Algemeen bestuur

-4.947

-5.127

-5.847

-6.429

-6.139

-6.637

1

Openbare orde en veiligheid

-2.592

-2.825

-2.926

-2.926

-2.921

-2.918

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-6.625

-7.514

-7.383

-6.165

-6.196

-6.189

3

Economische zaken

-1.294

-4.918

-2.107

-1.820

-1.669

-1.618

4

Onderwijs

-6.305

-5.152

-5.382

-5.344

-5.278

-5.130

5

Cultuur en recreatie

-14.684

-15.190

-14.883

-15.956

-14.512

-14.475

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-41.455

-44.210

-41.111

-39.906

-39.151

-38.948

7

Volksgezondheid en milieu

-8.227

-8.119

-8.188

-8.181

-8.159

-8.177

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-4.694

-2.510

-4.907

-4.903

-4.721

-4.719

Subtotaal Lasten *

-90.823

-95.565

-92.734

-91.630

-88.746

-88.811

Baten *

0

Algemeen bestuur

1.307

840

829

99

99

99

1

Openbare orde en veiligheid

173

137

127

127

127

127

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.770

245

1.292

120

136

136

3

Economische zaken

147

3.239

675

675

675

675

4

Onderwijs

1.325

925

823

823

823

823

5

Cultuur en recreatie

2.526

2.371

2.340

2.435

2.435

2.435

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

12.692

11.089

10.821

10.819

10.819

10.819

7

Volksgezondheid en milieu

7.913

7.650

7.941

7.730

7.726

7.726

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

24.016

1.151

3.445

3.445

3.445

3.445

Subtotaal Baten *

51.869

27.647

28.293

26.273

26.285

26.285

Subtotaal van baten en lasten exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-38.954

-67.918

-64.441

-65.357

-62.461

-62.526

Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

500

500

1.000

1.000

Bespaarde rente

-231

-68

-159

-241

Dividenden

-56

Financieringsfunctie

-2.886

-1.517

-1.517

-1.517

-1.517

Inflatiecorrectie voorzieningen

-195

-195

-195

-195

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

Overige Algemene dekkingsmiddelen

-278

-14

-824

-824

-824

-824

Subtotaal Lasten

-334

-3.131

-2.036

-2.104

-1.695

-1.777

Baten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

54.306

55.218

56.395

57.505

58.296

59.137

Bespaarde rente

4.911

4.911

4.911

4.911

Dividenden

724

777

777

777

777

Financieringsfunctie

6.397

1.489

1.489

1.489

1.489

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

11.354

11.694

11.568

11.568

11.568

10.653

Overige Algemene dekkingsmiddelen

3.347

101

Subtotaal Baten

69.731

73.410

75.140

76.250

77.041

76.967

0.4

Overhead (Lasten)

-13.355

-15.235

-13.302

-12.404

-12.537

-12.552

0.4

Overhead (Baten)

735

575

204

204

204

204

Onvoorziene uitgaven

-47

-142

-142

-142

-142

0.9

Vennootschapsbelasting

-488

0

0

0

0

0

Saldo exclusief reserves

17.326

-12.350

-4.576

-3.550

405

168

0.10

Toevoegingen aan reserves

-6.559

-22.191

-794

-894

-994

-594

0.10

Onttrekkingen uit reserves

10.296

29.413

4.139

2.901

838

1.238

Het geraamde, c.q. gerealiseerde resultaat

21.065

-5.128

-1.235

-1.547

247

809

Waarvan incidenteel te dekken lasten

-14.795

6.741

2.323

1.992

366

-374

Structurele begrotingsresultaat
2019-2022

6.270

1.613

1.088

445

613

435

* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves