Begroting 2019

Programma 6 Sociaal Domein

Wat gaat dit kosten?

Wat gaat dit kosten?

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.723

-4.457

-2.793

-2.552

-2.552

-2.552

6.2

Wijkteams

-3.806

-3.926

-4.601

-4.014

-3.685

-3.533

6.3

Inkomensregelingen

-14.654

-13.291

-13.239

-13.238

-13.202

-13.202

6.4

Begeleide participatie

-3.425

-1.938

-1.708

-1.663

-1.655

-1.653

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-1.910

-1.409

-1.426

-1.431

-1.431

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-5.793

-879

-844

-844

-844

-844

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-1.116

-5.798

-5.712

-5.724

-5.852

-5.852

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-9.879

-10.518

-9.544

-9.184

-8.671

-8.623

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-

-425

-194

-194

-194

-194

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.063

-1.069

-1.067

-1.067

-1.067

-1.067

Subtotaal Lasten

-41.459

-44.211

-41.111

-39.906

-39.153

-38.951

Baten

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

283

55

55

55

55

55

6.2

Wijkteams

74

56

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

11.510

10.132

10.101

10.099

10.099

10.099

6.4

Begeleide participatie

102

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

222

6

6

6

6

6

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

500

660

660

660

660

660

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

2

-

-

-

-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-

181

-

-

-

Subtotaal Baten

12.693

11.090

10.822

10.820

10.820

10.820

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-619

-5.008

12

12

12

12

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

2.728

3.651

2.591

1.545

-355

-355

Resultaat programma 6

-26.658

-34.479

-27.687

-27.529

-28.676

-28.474