Begroting 2019

Programma 6 Sociaal Domein

Portefeuillehouder per taakveld

Portefeuillehouder per taakveld

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

P. van Bergen

6.2

Wijknetwerken

P. van Bergen

6.3

Inkomensregelingen

P. van Bergen

6.4

Begeleide participatie

P. van Bergen

6.5

Arbeidsparticipatie

P. van Bergen

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

P. van Bergen

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

P. van Bergen

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

P. van Bergen

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

P. van Bergen

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

P. van Bergen