Begroting 2019

Programma 6 Sociaal Domein

Verbonden partijen per programma

Verbonden partijen per programma

Voor de taakomschrijvingen en kengetallen van deze verbonden partij(en) verwijzen we u naar de Paragraaf Verbonden partijen.

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2019

Werkvoorzieningschap Kampen – Dronten (IMpact)

GR

Bestuur GR

Bijdrage op basis van 54,80 AJ (programmaraming 2019 IMpact) WSW € 1.783.071

Regionale Sociale Recherche

GR

Lid bestuuroverleg

Jaarlijkse bijdrage 2019 o.b.v. het aantal cliënten per 1 januari 2018 (636) € 85.089

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

GR

Lid algemeen bestuur

Jaarlijkse bijdrage 2019 € 65.000