Begroting 2019

Financiële positie en de toelichting

Geprognosticeerde balans

ACTIVA

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2017

2018

2019

2020

2021

2022

VASTE ACTIVA

Immaterieel

12.744

12.478

12.221

11.066

10.750

10.750

Materieel

50.325

52.959

58.075

57.800

64.500

64.500

Financieel

41.128

39.370

16.678

16.350

16.100

16.100

TOTAAL VASTE ACTIVA

104.197

104.807

86.974

85.216

91.350

91.350

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden :

Onderhanden werk waaronder IEG's

29.549

29.701

29.701

29.701

29.701

29.701

Totaal voorraden

29.549

29.701

29.701

29.701

29.701

29.701

Uitzettingen < 1 jaar :

Schatkistbankieren

16.904

26.000

41.965

39.500

32.500

32.500

Vorderingen op openbare lichamen

6.071

4.000

4.500

4.500

4.500

4.500

Overige vorderingen

3.392

3.800

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal uitzettingen

26.367

33.800

50.465

48.000

41.000

41.000

Liquide middelen

779

0

0

0

0

0

Overlopende activa

3.369

500

500

500

500

500

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

60.064

64.001

80.666

78.201

71.201

71.201

PASSIVA

PASSIVA

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2017

2018

2019

2020

2021

2022

VASTE PASSIVA

Reserves

93.272

97.390

94.040

93.500

93.125

93.125

Voorzieningen

30.902

36.009

41.257

44.283

46.500

46.500

Vaste schulden > 1 jaar

24.213

21.799

19.343

17.134

14.926

14.926

TOTAAL VASTE PASSIVA

148.387

155.198

154.640

154.917

154.551

154.551

VLOTTENDE PASSIVA

Kasgeldlening

0

0

0

0

0

0

Overige schulden

5.529

4.110

4.000

3.500

3.500

3.500

Overlopende passiva

10.345

9.500

9.000

5.000

4.500

4.500

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

15.874

13.610

13.000

8.500

8.000

8.000

TOTAAL PASSIVA

164.261

168.808

167.640

163.417

162.551

162.551

Uit dit overzicht blijkt geen financieringstekort. Dit komt voort uit de prognose van de uitzettingen bij het schatkistbankieren. Een uitgebreidere toelichting op de financiële positie van de gemeente is opgenomen in de paragrafen weerstandsvermogen en financiering.