Begroting 2019

Financiële positie en de toelichting

EMU-saldo

Nederland maakt deel uit van de Europese Monetaire Unie (EMU). Daardoor gelden Europese begrotingsvoorschriften, waaronder de zogenaamde EMU-normen. Deze normen stellen limieten aan de overheidsschuld van een land. Er geldt een plafond voor de hoogte van de overheidsschuld en er geldt een limiet aan de jaarlijkse groei van de schuld, het zogenaamde EMU-saldo. Het EMU-saldo op lokaal niveau treft u aan in onderstaande tabel:

EMU-saldo begroting

+/-

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Exploitatiesaldo (voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves)

+

-1.855

-1.235

-1.547

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

3.497

3.533

2.754

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie

+

4.336

5.273

4.227

Investeringen in materiële vaste activa die op de balans ultimo jaar worden geactiveerd

-

1.119

9.494

400

Toegekende bijdragen van Rijk, provincies, EU en overigen investeringen die niet via de exploitatie lopen

+

0

0

0

Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa

+

0

0

0

De boekwinst op destinvesteringen in vaste activa

-

0

0

0

Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken

-

5.463

4.321

3.191

Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)

+

13.486

15.440

12.153

De boekwinst op grondverkopen (schatting)

-

0

0

0

Betalingen ten laste van de voorzieningen

-

2.787

2.398

2.305

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht

-

0

0

0

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

-

0

0

0

Posten met een plus verkleinen het EMU-tekort, met een min vergroten het EMU-tekort.