Begroting 2019

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat gaat dit kosten?

Wat gaat dit kosten?

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

8.1

Ruimtelijke ordening

-844

-1.069

-1.192

-1.192

-1.087

-1.087

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-2.458

-

-2.102

-2.104

-2.106

-2.107

8.3

Wonen en bouwen

-1.392

-1.442

-1.614

-1.608

-1.530

-1.526

Subtotaal Lasten

-4.694

-2.511

-4.908

-4.904

-4.723

-4.720

Baten

8.1

Ruimtelijke ordening

209

4

4

4

4

4

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

22.400

-

2.072

2.072

2.072

2.072

8.3

Wonen en bouwen

1.408

1.146

1.368

1.368

1.368

1.368

Subtotaal Baten

24.017

1.150

3.444

3.444

3.444

3.444

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-2.801

-5.000

-

-

-

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

877

19.945

Resultaat programma 8

17.399

13.584

-1.464

-1.460

-1.278

-1.276