Begroting 2019

Paragraaf financiering

Renterisiconorm

De renterisiconorm geeft aan dat het totaal van de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer mag bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat jaarlijks niet meer dan 20% van begrotingstotaal mag worden afgelost. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering.
Uit de onderstaande tabel is af te leiden dat de gemeente voor 2019 ruimschoots binnen de gesteld renterisiconorm blijft:

Berekening renterisiconorm

2019

2020

2021

2022

De norm is gesteld op een percentage van het begrotingstotaal

20%

20%

20%

20%

Begrotingstotalen

112.000.000

114.000.000

112.000.000

106.000.000

Renterisiconorm

22.400.000

22.800.000

22.400.000

21.200.000

Rente herziening op vaste schuld

0

0

0

0

Aflossing op vaste schuld

2.435.292

2.208.402

2.208.402

1.981.512

Renterisico

2.435.292

2.208.402

2.208.402

1.981.512

Ruimte onder de renterisiconorm (voordeel, ruimte)

19.964.708

20.591.598

20.191.598

19.018.488

Renteschema 2019

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

861.288

b.

De externe rentebaten over de korte en lange financiering

-1.488.848

Saldo rentelasten en rentebaten

-627.560

c1.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-669.610

c2.

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-

c3.

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

-1.297.170

d1.

Rentelasten over eigen vermogen

3.688.749

d2.

Rentelasten over voorzieningen

1.222.106

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

3.613.685

e.

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-3.585.279

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

28.406

Bespaarde rente op eigen vermogen

-3.688.749

Bespaarde rente op voorzieningen

-1.222.106

Toevoeging voorzieningen NCW

195.464

Rentelasten toe te rekenen aan taakveld 0.5

812.377

Resultaat taakveld Treasury (exclusief ontvangen dividenden)

-3.874.608

Toelichting renteschema

Bij de wijziging van het BBV en de invoering van de vennootschapsbelasting voor de lagere overheden is de toerekening van rente een belangrijk aandachtspunt. In de notitie Rente 2017 heeft de commissie BBV uitgewerkt hoe de rentelasten en rentebaten dienen te worden verantwoord. De bepalingen en richtlijnen van deze notitie treden in werking met ingang van begrotingsjaar 2018. Met deze wijzigingen tracht de commissie eenduidige handelswijze met betrekking tot rente bij gemeenten te bevorderen en de transparantie te vergroten.
Bovenstaande uitwerking geeft een beeld van de rentelasten en rentebaten van de gemeente Dronten. Het saldo van rentelasten en rentebaten betreft onder andere de rentebaten die worden ontvangen over de uitstaande geldleningen (verstrekte leningen aan de Meerpaal) en de uitstaande deposito.
Het aan de taakvelden toe te rekenen externe rente bestaat uit het saldo van rentelasten en rentebaten vermeerderd met het verplicht aan de grondexploitatie toe te rekenen rente. Deze rente is gebaseerd op de voorschriften zoals opgenomen in de notitie Grondexploitatie 2016 van de commissie BBV.
Om te bepalen welke rentelast aan de taakvelden kan worden toegerekend is het noodzakelijk om over het eigen vermogen en de voorzieningen rente te berekenen. Conform de aanbeveling van de commissie BBV en uw besluitvorming over bespaarde rente, wordt deze bespaarde rente niet toegevoegd aan de reserves en/of voorzieningen. De renteomslag is gebaseerd op de aan de taakvelden toe te rekenen rente gedeeld door de geprognosticeerde boekwaarde van de vaste activa per 1 januari. Dit percentage mag worden afgerond op een veelvoud van 0,5%.
Het renteresultaat op het taakveld Treasury bestaat uit het verschil door deze afronding. De toegerekende rente aan de overige taakvelden komt ten gunste van het taakveld Treasury. Hierop wordt in mindering gebracht de inflatiecorrectie aan de voorzieningen die gewaardeerd zijn op netto contante waarde.