Begroting 2019

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Beleid

Het beleid van Dronten voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder meer opgenomen in de volgende nota’s:
·   Beleids- en beheerplan wegen 2016-2020;
·   Beleids- en beheerplan bruggen en kunstwerken 2016-2021;
·   Beleidsplan verlichting in de openbare ruimte 2018-2027;
·   Beheerplan openbare verlichting 2018-2022
·   Groenbeleidsplan 2017;
·   Groenbeheerplan gemeente Dronten 2010-2015;
·   Beheerplan dorpsbossen gemeente Dronten 2014-2018;
·   Beheer- en onderhoudsplan halfverhardingen 2012-2016;
·   Beheer- en onderhoudsplan dorpsbosvoorzieningen 2014-2018;
·   Bomenbeheerplan gemeente Dronten 2012-2016;
·   Beheer- en onderhoudsplan Stranden en voorlanden 2008-2017
·   Speelruimteplan gemeente Dronten 2018;
·   Gemeentelijk Riolerings Plan 2017-2021;
·   Accommodatiebeleidsplan 2015.

Op 1 juni 2017 is een nieuw groenbeleidsplan vastgesteld door de raad. Vervolgstappen die volgen uit het nieuwe groenbeleidsplan zijn het actualiseren van het groenbeheerplan, beheerplan dorpsbossen en bomenbeheerplan. Deze actualisatie staat voor tweede helft 2018 op de planning.
Voor het Speelruimteplan is in 2018 een geactualiseerde versie geschreven.

Het accommodatiebeleidsplan is in ontwikkeling en wordt in de periode tot en met 2020 samen met de PO-scholen, gelegen in het centrum, opgesteld.

Wegenbeheer en verhardingen

In 2016 is het beheerplan wegen vastgesteld. De norm waarop het onderhoud wordt gepleegd is de CROW-norm voor centra, fiets- en voetpaden. Voor alle overige wegen is dat CROW laag-niveau. Inspecties vinden elk jaar plaats (naast de reguliere schouw die meerder keren per jaar plaatsvindt). Hieronder zijn de meest in het oog springende uitvoeringsprojecten voor 2019 weergegeven:

Rehabilitatie programma 2019:
·   Ottolanderlaan;
·   Vuursteenweg;
·   fietspad Rivierendreef;
·   Elandweg;
·   De Zuid/Walvisstraat;
·   De Noord/De Helling;
·   Passeerstroken.

Bermversteviging 2019:
·   Alikruikweg.

Riolering

In 2016 is het gemeentelijk rioleringsplan(GRP) vastgesteld voor de periode 2016-2021. Het GRP houdt naast de zorgplicht voor afvalwater tevens een zorgplicht voor hemel- en grondwater in. Voor de zorgplicht afvalwater gaat de hoofdtaak naar gedegen beheer. In het GRP zijn de nieuwe maatregelen beschreven waar de komende jaren uitvoering aan wordt gegeven. De onderstaande projecten worden in 2018 onder andere uitgevoerd:

  • er wordt onderzoek verricht naar extreme buien;
  • er wordt een globaal plan voor de toekomst opgesteld voor het ombouwen van gemengd naar gescheiden stelsels;
  • vestigen van recht van opstal voor eigendommen derden in openbaar gebied.

Een deel van deze projecten loopt door tot het einde van de planperiode in 2021.

Openbaar groen

Ten behoeve van een goed groenbeheer is in 2017 een nieuw groenbeleidsplan voor al het groen in de dorpskernen van de gemeente gemaakt en vastgesteld. In dit groenbeleidsplan is tevens het beleid op de dorpsbossen en het bomenbeleidsplan geïntegreerd. Conform de kaders zoals vastgelegd in dit beleidsplan en het afgesproken kwaliteitsbeeld wordt het openbaar groen in 2019 onderhouden.

Speelvoorzieningen

In 2019 worden de speelvoorzieningen in de gemeente Dronten vervangen en onderhouden conform het nieuwe Speelruimteplan. In dit nieuwe plan wordt vooral ingestoken op het omvormen van formele speelruimte naar meer informele speelruimte, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gehele openbare ruimte.
Het beheer is op orde en de speelvoorzieningen voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Openbare verlichting

In 2018 is het OV-beleids- en onderhoudsplan vastgesteld waarin de nieuwe beleids- en onderhoudskaders voor openbare verlichting worden aangegeven voor de komende jaren. In het plan is besloten om bewuster te gaan verlichten (meer maatwerk per locatie) en daar ook de inwoners, verenigingen en bedrijven bewustzijn over te creëren.

Bruggen, steigers en vlonders

In 2016 is een nieuw beheerplan- en onderhoudsplan voor civieltechnische kunstwerken (waaronder bruggen) vastgesteld. Op basis van de beschikbare middelen zal groot onderhoud en jaarlijks onderhoud plaatsvinden van de bij de gemeente in bezit zijnde voorzieningen. De oorspronkelijke planning uit het beheerplan dient als uitgangspunt, aangevuld met de inventarisatie die nu plaatsvindt.

Accommodatiebeleid, beheer, renovatie en vervanging

In juni 2015 is het accommodatiebeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is een beheercyclus voor de komende decennia vastgelegd, die in periodes van 5 jaar concreet wordt uitgewerkt. We geven in 2018 verder uitvoering aan het vastgestelde accommodatiebeleid.  In programma 4 staan de acties beschreven betreffende onderwijshuisvesting en in programma 5 voor de zwembaden, sportaccommodaties, de Meerpaal en de beide MFG’s.

Beleid stranden

Om te komen tot een Beheer- en onderhoudsplan, wordt nu een beleidsplan stranden opgesteld, waarmee invulling wordt geven aan programma 3 van het collegeprogramma. Hierin wordt onderzocht hoe de stranden voor nu en in de toekomst recreatief succesvol kunnen zijn. Hiertoe wordt in beeld gebracht welke ontwikkelingen er rondom de stranden spelen en wat er voor nodig is om het beheer en onderhoud straks beter te kunnen organiseren. In 2017 is dit beleidsplan voorgelegd aan de Raad. Deze is echter niet aangenomen, omdat eerst verdere communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden nodig is. In het najaar van 2018 volgt verdere uitwerking van het beleid.