Begroting 2019

Programma 1 Veiligheid

Wat gaat dit kosten?

Wat gaat dit kosten?

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.857

-1.866

-2.076

-2.086

-2.082

-2.079

1.2

Openbare orde en veiligheid

-735

-958

-850

-840

-840

-840

Subtotaal Lasten

-2.592

-2.824

-2.926

-2.926

-2.922

-2.919

Baten

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

126

112

102

102

102

102

1.2

Openbare orde en veiligheid

47

25

25

25

25

25

Subtotaal Baten

173

137

127

127

127

127

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-

-

-

-

-

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

41

41

41

41

41

41

Resultaat programma 1

-2.379

-2.646

-2.758

-2.758

-2.754

-2.751