Begroting 2019

Programma 3 Economie

Verbonden partijen per programma

Verbonden partijen per programma

Voor de taakomschrijvingen en kengetallen van deze verbonden partij(en) verwijzen we u naar de Paragraaf Verbonden partijen.

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2019

Technofonds Flevoland B.V.

BV

Lid algemeen bestuur

Eventuele tekorten komen volgens een verdeelsleutel ten laste van de aandeelhouders. De huidige fondsomvang bedraagt € 9,9 miljoen.