Begroting 2019

Programma 4 Onderwijs

Beleidsindicatoren (BBV)

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.
Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar.
In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

PRG

Indicator

eenheid

periode

regio

waarde

bron

omschrijving

4

% Voortijdige schoolverlaters

%

2016

Dronten

1,8

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2016

Nederland

1,7

4

Absoluut verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

Dronten

0

Ingrado

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

2017

Nederland

1,82

4

Relatief verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

Dronten

21,59

Ingrado

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

2017

Nederland

26,58