Begroting 2019

Programma 4 Onderwijs

Wat gaat dit kosten?

Wat gaat dit kosten?

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

4.1

Openbaar basisonderwijs

-817

-77

-710

-698

-684

-651

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.579

-2.568

-2.111

-2.062

-2.012

-1.899

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.908

-2.507

-2.560

-2.584

-2.582

-2.581

Subtotaal Lasten

-6.304

-5.152

-5.381

-5.344

-5.278

-5.131

Baten

4.1

Openbaar basisonderwijs

80

77

77

77

77

77

4.2

Onderwijshuisvesting

16

6

6

6

6

6

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.228

842

740

740

740

740

Subtotaal Baten

1.324

925

823

823

823

823

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-309

-410

-495

-495

-495

-495

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

310

10

6

6

6

6

Resultaat programma 4

-4.979

-4.628

-5.049

-5.012

-4.945

-4.799