Begroting 2019

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Verbonden partijen per programma

Verbonden partijen per programma

Voor de taakomschrijvingen en kengetallen van deze verbonden partij(en) verwijzen we u naar de Paragraaf Verbonden partijen.

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2019

Coöperatie Gastvrije Randmeren

Coöperatie

Lid algemeen bestuur

Jaarlijkse bijdrage 2019 € 22.800