Begroting 2019

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Beleidsindicatoren (BBV)

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.
Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar.
In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

7

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2016

Dronten

169

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

2016

Nederland

189