Begroting 2019

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wat gaat dit kosten?

Wat gaat dit kosten?

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

7.1

Volksgezondheid

-878

-927

-852

-852

-852

-852

7.2

Riolering

-1.945

-2.093

-2.088

-2.087

-2.087

-2.087

7.3

Afval

-3.792

-3.631

-3.749

-3.753

-3.741

-3.764

7.4

Milieubeheer

-1.249

-1.106

-1.158

-1.157

-1.157

-1.157

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-363

-361

-340

-331

-321

-316

Subtotaal Lasten

-8.227

-8.118

-8.187

-8.180

-8.158

-8.176

Baten

7.2

Riolering

2.409

2.552

2.641

2.515

2.515

2.515

7.3

Afval

4.879

4.718

4.922

4.837

4.833

4.833

7.4

Milieubeheer

242

4

4

4

4

4

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

384

375

375

375

375

375

Subtotaal Baten

7.914

7.649

7.942

7.731

7.727

7.727

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-

-

-

-

-

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

-35

102

Resultaat programma 7

-347

-367

-246

-449

-432

-450