Begroting 2019

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Portefeuillehouder per taakveld

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

0.1

Bestuur

mr. A.B.L. de Jonge

0.2

Burgerzaken

P. van Bergen

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

J. Oosterveld & A. van Amerongen

0.4

Overhead

mr. A.B.L. de Jonge, J. Oosterveld, P. van Bergen & A. van Amerongen

0.5

Treasury

A. van Amerongen

0.61

OZB woningen

A. van Amerongen

0.62

OZB niet-woningen

A. van Amerongen

0.63

Parkeerbelasting

A. van Amerongen

0.64

Belastingen overig

A. van Amerongen

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

A. van Amerongen

0.8

Overige baten en lasten

A. van Amerongen

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

A. van Amerongen

0.10

Mutaties reserves

A. van Amerongen

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

A. van Amerongen