Begroting 2019

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Overhead

Welkom nieuwe inwoners (15.000 structureel)

We organiseren hiervoor twee maal per jaar een bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Tijdens deze bijeenkomst in het gemeentehuis worden de nieuwe inwoners geïnformeerd over wat de gemeente voor hen kan betekenen. Dit onder het genot van een hapje en een drankje. Er is een welkomstpakketje en een pas van Dronten met een tegoed van € 10.

1 fte Formatieuitbreiding regisseur Dienstverlening en zaakgericht werken (€ 80.000 structureel)

De afgelopen jaren is gewerkt vanuit het programma Dienstverlening en een herijkte, geactualiseerde visie op dienstverlening. Het programma Dienstverlening loopt in 2018 ten einde en wordt in de lijnorganisatie onder gebracht. Echter, dienstverlening is een thematiek waar we permanent op moeten blijven investeren en doorontwikkelen, ondanks dat het programma (dat de basis heeft gelegd) wordt afgerond. Op dit moment wordt ook de visie op dienstverlening herijkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Als gemeente willen we meer aanspreekbaar zijn op wat de samenleving van ons qua dienstverlening mag verwachten. Ditzelfde geldt voor de processen die in het zaakgericht (digitaal) werken worden ondergebracht. Daarom wordt een regisseur Dienstverlening aangesteld, die op concernniveau in afstemming met de werkorganisatie zorgdraagt voor een goede moderne en actuele wijze van gemeentelijke dienstverlening. (onderzoek, advies, doorontwikkeling). Op deze wijze willen wij onze processen die ten dienste staan van onze interne maar vooral onze externe dienstverlening permanent vorm en inhoud blijven geven. Het proces is erop gericht dat begin 2019 de regisseur dienstverlening kan starten.

0,35 fte Citymarketing SEA Groep Wervingskracht (€ 30.000 structureel)

In de zomer van 2018 is een lokaal betrokken marketeer gevraagd om te inventariseren in de samenleving hoe de SEA-groep Wervingskracht het beste kan worden samengesteld. Inmiddels is de groep compleet. De groep staat open voor een bredere samenstelling. Voor de start zijn o.m. marketinggerichte ondernemers, De Meerpaal, Aeres hogeschool en gemeente betrokken. In het 4e kwartaal van 2018 is de voortgang gepresenteerd.     

1,2 fte zijnde 1 fte inkoopadviseur en 0,2 fte medewerker ondersteuning (€ 92.200 structureel)

Wij spannen ons continu in voor een verdere professionalisering van onze inkoopfunctie. De nieuwe aanbestedingswet, de wijziging van de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen en opmerkingen en aanbevelingen van de accountant waren aanleiding voor het opstellen van een inkoopverbeterplan en een nieuw, geactualiseerd inkoopbeleid. Deze zijn in het najaar van 2017 door het college vastgesteld. Het verbeterplan wordt vanaf 2018 verder uitgevoerd. Hiermee zijn de kaders volgens de nieuwe aanbestedingswet opnieuw vastgesteld. We voldoen hiermee aan de maatschappelijke verwachting dat een professionele gemeentelijke organisatie doelmatig inkoopt en aanbesteedt. Daarnaast voldoet de inkoopfunctie aan de eisen van Europese en nationale wetgeving.
De huidige, vaste formatie van het inkoopteam is met slechts 0,6 fte inkoopadviseur en 0,6 fte medewerker inkoop en contractbeheer ontoereikend voor een organisatie met de omvang van de gemeente Dronten.
Ter verbetering en borging van een professionele inkooporganisatie is het noodzakelijk om de inkoopfunctie structureel uit te breiden met een fulltime senior inkoopadviseur en 0,2 fte voor uitbreiding van de uren van de huidige medewerker inkoop en contractbeheer. In 2017 en 2018 heeft het team in afwachting van de vaststelling van het verbeterplan tijdelijk een senior en medior inkoop adviseur ingehuurd.

Licentiekosten zaaksysteem (€ 50.000 structureel)

Dit betreft de kosten die de leverancier van ons zaaksysteem ons voor het gebruik jaarlijks in rekening brengt. De afgelopen jaren werd dit betaald vanuit het Programma Verbetering Dienstverlening, maar dit betrof incidenteel budget.

Beheer Enterprise Service bus: ESB (€ 24.000 structureel)

De ESB vertaalt de informatie van de landelijke voorzieningen naar onze eigen ICT-systemen. Het gebruik van de landelijke voorzieningen door onze ICT-systemen is een wettelijke verplichting. Daarnaast is dit een dermate specifiek en complex kennisgebied, dat wij niet in staat zijn deze deskundigheid intern op te bouwen en te onderhouden.

Aanbesteding ICT-beheer Transitiekosten (€ 120.000 structureel, € 230.000 incidenteel)

De transitiekosten ICT-beheer zijn onderzocht en berekend. Hiermee ontstaat een kostenpost van € 120.000 structureel en € 230.000 incidenteel in 2019.
De aanbesteding van ons technisch- en werkplekbeheer ICT is inmiddels gestart. De begeleidende partij geeft aan dat de aantrekkende economie een prijsopdrijvend effect heeft gehad bij de ICT-dienstverleners.
Hiermee is zeker dat de aanbesteding zal leiden tot een hogere contractwaarde (structurele maandelijkse kosten) dan ons huidige contract. Een schatting op basis van de huidige inzichten is dat deze stijging € 10.000 per maand zal bedragen.
De aanbesteding leidt tot ook tot migratiekosten, zowel bij gunning aan onze huidige ICT-dienstverlener als bij gunning aan een nieuwe ICT-dienstverlener. De eenmalige kosten als gevolg van het plaatsen van onze ICT-omgeving op andere hardware -al dan niet bij een andere ICT-leverancier- kost vermoedelijk € 230.000. Dit betreft voornamelijk de inhuur van ICT-consultants.

0,3 fte Pas van Dronten (€ 47.500 structureel)

In september 2016 lanceerde de gemeente Dronten de Pas van Dronten. Met de Pas van Dronten kunnen inwoners voordelig leuke dingen doen, sporten, winkelen of een dagje uit. Sinds de lancering van de Pas van Dronten is het aantal producten op de pas uitgebreid (o.a. toegankelijkheidsbijdrage, mantelzorg compliment en kerstgeschenk ambtenaren als tegoed). De scope van de Pas van Dronten is hiermee veel breder geworden dan alleen het armoedebeleid. De kosten van de algemene uitvoering van de Pas van Dronten drukken nu nog grotendeels op de personeelskosten van team Samenleving en begroting van het armoedebeleid (Beleidsplan 2015-2018). Om de Pas van Dronten nu en naar de toekomst toe goed te blijven positioneren en er nog meer voordeel voor de gemeente en zijn inwoners uit te halen, is het gewenst om structureel een coördinator aan te stellen.