Begroting 2019

Programma 1 Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

1 fte Integraal veiligheidsbeleid (€ 80.000 structureel, dekking aanwezig)

Om uitvoering te geven aan het integraal veiligheidsbeleid wordt in het derde kwartaal 2018 een beleidsmedewerker veiligheid en evenementen geworven. Hiermee wordt ingezet op het voorkomen van landelijke ontwikkelingen van ondermijnende criminaliteit. Op lokaal niveau uit zich dat onder meer in geweld, intimidatie, het zich onaantastbaar wanen van personen en machtsmisbruik.
Ook wordt hiermee in gezet op het gebied van rampen en crises en de kwaliteitsslag die hiervoor gemaakt moet worden. Daarbij wordt vanuit deze rol gewerkt aan de voorbereidingen van de C-evenementen. Hiervoor gelden strengere eisen die door de inspectie aan evenementenveiligheid.