Begroting 2019

Programma 1 Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

Ontwerpprogrammabegroting 2019 Veiligheidsregio Flevoland (€ 76.000 structureel)

De verkenning van de regionale samenwerking met Gooi & Vechtstreek is in volle gang. Daarbij zal de huidige verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen heroverwogen worden. De effecten van deze heroverweging zijn nog niet inzichtelijk. Daarom zal de huidige begroting inclusief eerste begrotingswijziging 2019 leidend zijn voor de gemeentelijke bijdrage 2019. Dit bedrag is reeds verwerkt vanuit de Kadernota 2019.