Begroting 2019

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Wat gaat dit kosten?

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

0.1

Bestuur

-2.448

-2.314

-2.168

-2.100

-2.097

-2.095

0.2

Burgerzaken

-1.502

-1.758

-1.961

-1.966

-1.966

-1.966

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-165

-547

-363

-341

-346

-346

0.4

Overhead

-13.355

-15.235

-13.302

-12.404

-12.537

-12.552

0.5

Treasury

-346

-3.132

-2.537

-2.605

-2.696

-2.778

0.61

OZB woningen

-491

-

-

-

-

0.62

OZB niet-woningen

-

-526

-526

-526

-526

-526

0.64

Belastingen Overig

-

-

-

-

-

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

-

500

500

1.000

1.000

0.8

Overige baten en lasten

-331

-29

-974

-1.640

-1.349

-1.849

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-488

-

-

-

-

Subtotaal Lasten

-19.126

-23.541

-21.331

-21.082

-20.517

-21.112

Baten

0.2

Burgerzaken

788

709

709

709

709

709

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

215

57

46

46

46

46

0.4

Overhead

735

575

204

204

204

204

0.5

Treasury

4.076

6.498

7.177

7.177

7.177

7.177

0.61

OZB woningen

7.764

5.308

5.393

5.393

5.393

5.393

0.62

OZB niet-woningen

1.245

3.888

3.950

3.950

3.950

3.950

0.63

Parkeerbelasting

22

8

8

8

8

8

0.64

Belastingen Overig

1.388

1.380

1.108

1.108

1.108

193

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

54.306

55.217

56.396

57.506

58.295

59.137

0.8

Overige baten en lasten

223

16

16

-714

-714

-714

Subtotaal Baten

70.762

73.656

75.007

75.387

76.176

76.103

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-1.041

-10.479

-212

-312

-412

-12

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

2.883

2.087

153

400

Resultaat programma 0

53.478

41.722

53.463

54.145

55.247

55.379