Begroting 2019

Paragraaf grondbeleid

Beleid

Met de Nota Grondbeleid wil de Gemeente Dronten een kader geven voor het gemeentelijk handelen op de grondmarkt bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente bevindt zich op de grondmarkt om de inhoudelijke doelstellingen te realiseren op de locaties die daarvoor ruimtelijk zijn bestemd.

De hoofddoelstelling voor grondbeleid in Dronten is het tijdig en tegen aanvaardbare offers stimuleren en bevorderen van gewenste veranderingen in het grondgebruik om zodoende adequaat te kunnen inspelen op veranderende maatschappelijke behoeften.

Het grondbeleid is faciliterend voor het (ruimtelijk) beleid van de gemeente. Van belang is dat grondbeleid geen doelstelling op zich is, maar een instrument om andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Aan het grondbeleid liggen aldus ruimtelijke en sectorale doelstellingen ten grondslag:

  • Volkshuisvestelijk: het maximaal tegemoet komen aan de woonwensen van de huidige bevolking en het maximaal inspelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt;
  • Sociaal economisch: het realiseren van een optimaal vestigingsklimaat zowel voor ondernemers als voor werknemers, met aandacht voor duurzaam ondernemen en het versterken van de werkgelegenheid;
  • Ruimtelijk: het behouden van basiskwaliteiten en het versterken van het imago van de gemeente;
  • Welzijn: het zorg dragen voor voldoende en kwalitatief goede maatschappelijke voorzieningen;
  • Financieel: het behalen van een stabiele financiële positie van de gemeente en waar mogelijk de waardevermeerdering van de grond te laten toekomen aan de gemeenschap;
  • Recreatie en toerisme: het stimuleren van de ontwikkeling van het toeristische recreatieve product van Dronten door onder meer het faciliteren van haalbare initiatieven.

Relatie met de programma’s in de begroting

De bovenstaande visie op het grondbeleid komt tot uiting in de doelstellingen van de programma’s 0, 2, 3, 5 en 8.

Onderdeel

Omschrijving

Achterliggend document

Status

a.

Visie op grondbeleid

Nota grondbeleid “Grond als basis voor regie” 2016

Vastgesteld in raadsvergadering 24-11-2016

a.

Kostenverhaal

Nota Kostenverhaal 2016

Vastgesteld in raadsvergadering 24-11-2016

a.

Structuurvisie

Structuurvisie 2030

Vastgesteld in raadsvergadering 11-2012

b.

Wijze waarop grondbeleid wordt uitgevoerd

Beschrijving activiteiten in jaarverslag en beleidsbegroting

Vastgesteld in raadsvergadering 24-11-2016

c.

Actuele prognose van te verwachten resultaten grondexploitatie

1) Jaarrekening en begroting onderdeel grondexploitatie

ad 1) Jaarlijks door gemeenteraad vastgesteld

2) Perspectiefnota 1-1-2017

ad 2) Vastgesteld bij jaarrekening 2016

d.

Onderbouwing geraamde winstneming

Opgenomen nota grondbeleid “Grond als basis voor regie”

Vastgesteld in raadsvergadering 24-11-2016

e.

Beleidsuitgangspunten inzake reserves

Nota reserves en voorzieningen 2016

Vastgesteld in raadsvergadering 23-06-2016