Begroting 2019

Paragraaf grondbeleid

Actuele prognose van de te verwachten resultaten grondexploitatie

Resultaat

De gezamenlijke grondexploitaties geven een gecalculeerd positief resultaat te zien van ca. € 9,2 mln. Dit is een verslechtering van € 26,1 mln. ten opzichte van het opgerente resultaat van 2017 naar startwaarde 1-1-2018 (zie bijlage II).

Hierin zijn door de raad genomen besluiten verwerkt:
-   Grondexploitatie HZ-Havenkade 127 (november 2017).

Het behalen van dit verwachte resultaat is uiteraard afhankelijk van veel factoren zoals de verwachte economische ontwikkelingen.

De exploitaties, welke door derden geëxploiteerd worden, zijn hierin niet inbegrepen. Bijvoorbeeld het bedrijventerrein Oldebroekerweg 2e fase in Biddinghuizen en het particuliere deel Poort van Dronten 2e fase (ontwikkeling Staay Food Group door derden geëxploiteerd worden, zijn hierin niet inbegrepen. Voorbeelden zijn het in 2014 afgeronde woningbouwproject De Kaai, het bedrijventerrein Oldebroekerweg 2e fase in Biddinghuizen en het particuliere deel Poort van Dronten 2e fase (ontwikkeling Staay Food Group).

In onderstaand overzicht zijn per categorie aangegeven de boekwaarde (saldo van eerder gemaakte kosten en opbrengsten per 1 januari 2018) en de per deze datum te verwachten kosten en opbrengsten.
Dit resulteert in een saldo c.q. resultaat op eindwaarde, ofwel het voorgecalculeerde resultaat op de datum dat naar verwachting het totale complex (gebied) gerealiseerd is. Aangezien de verschillende complexen verschillende einddata kennen, zijn de resultaten naar heden c.q. 1 januari 2018 contant gemaakt om ze onderling vergelijkbaar te kunnen maken.

Complex

Boekwaarde 31-12-2017

Nog te realiseren

Resultaat op Startwaarde (2018)

Status

Kosten

Opbrengsten

Woningbouw

14.877.055

29.342.660

46.429.883

1.617.089

overschot

Bedrijventerreinen

15.468.254

6.133.984

22.726.910

-432.639

tekort

Bijzondere bebouwing

8.813.153

3.640.515

20.682.784

8.029.155

overschot

De startwaarde is de resultante van de boekwaarde, nog te maken kosten en opbrengsten gecorrigeerd met de inflatie en rente-invloeden contant gemaakt naar 1-1-2018

Belangrijkste conclusies behorend bij de bovenstaande tabel zijn:
•   Alle complexen in exploitatie genomen gronden kennen gezamenlijk een boekwaarde van € 39,2 mln;  
•   Het totaal van de grondexploitatie-complexen kent na realisatie een financieel positief resultaat van € 9,2 mln. berekend naar 1 januari 2018.

Hierin zijn door de raad genomen besluiten verwerkt:
-   Grondexploitatie HZ-Havenkade (complex 127);
-   Wijziging BBV regelgeving conform raadsbesluit november 2016.

•   Om dit voorgecalculeerde resultaat uiteindelijk te kunnen genereren, dient nog vanaf 1 januari 2018 voor € 39,1 mln. geïnvesteerd te worden en moet er nog voor € 89,8 mln. aan opbrengsten en bijdragen ontvangen worden.

Hierbij dienen nog de volgende kanttekeningen geplaatst te worden:
•   Het becijferde resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties is gebaseerd op voorcalculatorische en dus nog niet geheel gerealiseerde (exploitatie)resultaten die, gaande de exploitatieperiode, aan verandering onderhevig kunnen zijn.

Stand per 1-1-2018

Verwacht resultaat grondexploitaties (zie 3.3.2)

woningbouw

1.617.089

bedrijventerreinen

-432.639

bijzondere bebouwing

8.029.155

Resultaat exploitaties

A

9.213.605

9.213.605

Risico's

algeheel exploitatierisico's bij 0,5% minder opbrengstenstijging

-2.300.000

afzetrisico stagnatie woningbouw (3 jaar - 10%)

-400.000

risico geen opbrengstenstijging woningbouw 10 jaar

-3.400.000

risico algehele korting van 5% op woningbouw

-2.300.000

beheersmaatregel risico 20% van de opbrengsten > 10 jaar

-1.300.000

-9.700.000

projectgebonden risico's

-50.000

Subtotaal

B

-9.750.000

-9.750.000

Reserves, voorzieningen en claims

Algemene reserve grex 1-1-2017 (inclusief rente 2017)

0

Resultaat grondexploitatie 2017 (positief)

19.845.711

Dotatie bestemmingsreserve

-5.673.707

Resultaat voor dotatie

14.172.004

Dotatie resultaat algemene reserve AD*

-14.172.004

Stand algemene reserve per 31-12-2017

0

bestemmingreserves

7.562.390

voorzieningen bouwgrondexploitatie

2.306.713

Risicovoorziening Poort van Dronten 1e fase > 10 jaar

7.302.197

Aanwezige vermogen per 31-12-2017

17.171.300

claims op algemene reserve

0

claims op bestemmingsreserve

-258.483

Subtotaal

C

16.912.817

16.912.817

Gewenst weerstandvermogen

6.090.000

* onder voorbehoud raadsbesluit