Begroting 2019

Paragraaf grondbeleid

Beleidsuitgangspunten reserves in relatie tot de risico's grondzaken

Met de Perspectiefnota 2018 wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het grondbeleid en de doelstelling van de grondexploitaties.
Hiervoor is, naast het verwachte resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties, bepaald welke risico’s op deze complexen worden gelopen.
Aan de hand van de stand van de algemene reserve, voorzieningen, claims, uitgaven op de overige gronden en de exploitatieresultaten van de gronden in exploitatie wordt de vermogenspositie (aanwezige weerstandsvermogen) bepaald. Deze stand wordt afgezet tegen het gewenste weerstandsvermogen om zodoende te kunnen bepalen hoe de grondexploitatie ervoor staat.

Resultaat

De gezamenlijke grondexploitaties geven een gecalculeerd positief resultaat te zien van ca. € 9,2 mln. Dit is een verslechtering van € 26,1 mln. ten opzichte van het opgerente resultaat van 2017 naar startwaarde 1-1-2018 (zie bijlage II).
Hierin zijn door de raad genomen besluiten verwerkt:
-   Grondexploitatie HZ-Havenkade 127 (november 2017).
Het behalen van dit verwachte resultaat is uiteraard afhankelijk van veel factoren zoals de verwachte economische ontwikkelingen.
De exploitaties, welke door derden geëxploiteerd worden, zijn hierin niet inbegrepen. Bijvoorbeeld het bedrijventerrein Oldebroekerweg 2e fase in Biddinghuizen en het particuliere deel Poort van Dronten 2e fase (ontwikkeling Staay Food Group

Risico's

Om de risico’s die het exploiteren van gronden met zich meebrengen te kunnen opvangen, dient bij de huidige stand van de grondexploitaties een buffer aanwezig te zijn van € 9,75 mln., bestaande uit € 9,7 mln. algehele exploitatierisico’s en € 0,05 mln. projectgebonden risico’s.

Voorzieningen en reserves

Ten behoeve van de grondexploitaties welke een tekort vertonen, dient een voorziening getroffen te worden. Op basis van deze Perspectiefnota worden de te treffen voorzieningen per 1-1-2018 verlaagd  met € 0,4 mln. tot € 9,6 mln. Hierin is
€ 7,3 mln. opgenomen als verliesvoorziening als beheersmaatregel voor de uitgiftefasering van langer dan 10 jaar voor de Poort van Dronten 1e fase.   

Weerstandsvermogen

De stand van de reserves, voorzieningen en claims gecorrigeerd met de exploitatieresultaten en de exploitatierisico’s geeft het toekomstig weerstandsvermogen van de grondexploitaties weer.

Vorig jaar was de stand van het toekomstig weerstandsvermogen € 35,6 mln. Het huidig toekomstig weerstandsvermogen van € 16,4 mln ligt boven het gewenste niveau van € 6,1 mln (vorig jaar € 4,8 mln).

Het gewenste weerstandsvermogen is per ultimo 2017 becijferd op € 6,1 mln. In hoofdstuk 6.2  is toegelicht dat deze is opgebouwd uit 3 jaar rentelasten over de laatst bekende boekwaarde en een component herontwikkelingskosten zijnde 75% van de personeelslasten voor een periode van 3 jaar.