Begroting 2019

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Milieubeheer

Ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Flevoland: OFGV (€ 26.000 structureel)

Onze zienswijzen voor wat betreft de indexering heeft niet geleid tot wijziging van de begroting. De begroting 2019 is ongewijzigd vastgesteld. Niet indexeren vanaf 2019 zou een nieuwe taakstelling betekenen. Hiertoe is niet besloten door het AB. Kortom de gemeentelijke bijdrage zal door indexering met € 26.000 toenemen. Dit bedrag is reeds verwerkt vanuit de Kadernota 2019.