Begroting 2019

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1 fte Medewerker (junior) juridisch Grondzaken (budgetneutraal)

Er wordt al langere tijd een externe juridische medewerker ingehuurd om de werkvoorraad beheersbaar te houden, ons onderliggende instrumentarium (basisovereenkomsten e.d.) actueel te houden en deel te nemen aan de onderhandelingen met ontwikkelende partijen. Gelet op onze ruimtelijke ambitie en de juridische risico’s die we als gemeente lopen is het opportuun om deze functie structureel in te vullen.