Begroting 2019

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1 fte Specialist groentechnisch beheer (€ 80.000 structureel)

Bij het team Groentechnisch beheer is een kleine groep mensen werkzaam op kantoor. Zij zijn verantwoordelijk voor het maken van beleid en het voorbereiden van en houden van toezicht op de uitvoering van het beheren en onderhouden van al het openbaar groen in de gemeente.
Met het groeien van de gemeente neemt het areaal aan openbaar groen steeds verder toe. Dit heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een toename aan werkzaamheden op kantoor van het team. De areaaluitbreidingen zorgen ervoor dat de begroting voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen geleidelijk toeneemt. De formatie groeit hier echter niet in mee. Dit gaat altijd schoksgewijs. Gevolg hiervan is dat de afgelopen jaar de werkdruk op kantoor steeds hoger is komen te liggen. Deze werkdruk wordt nog verhoogd door een toename van het aantal burgerinitiatieven, wat qua begeleiding extra inzet van het team vraagt.
Om de toenemende werkzaamheden op te kunnen vangen en de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren is het, gezien het structurele karakter, noodzakelijk om de formatie van het team groentechnisch beheer uit te breiden met 1,0 fte.

Subsidieverhoging dorpsbelangen (€ 15.000 structureel) en jaarlijkse indexatie

De afgelopen jaren is op basis van bestaand beleid de subsidie voor STADronten, dorpsbelangen Swifterbant en dorpsbelangen Biddinghuizen niet verhoogd. Gebleken is dat het subsidiebedrag niet meer toereikend is voor de uitvoering van bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven gericht op inwonersparticipatie. Het college waardeert de bijdrage van de genoemde partijen en ziet graag dat zij een rol blijven spelen bij het organiseren van activiteiten voor haar inwoners. Daarnaast hecht het college veel waarde aan inwonersparticipatie en wil ruimte bieden voor nieuwe verbindingen en initiatieven in de samenleving. Dorpsbelangen speelt een belangrijke rol bij inwonersparticipatie.
Vanaf 2020 wordt het subsidiebedrag tevens jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex.