Begroting 2019

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

Wegen en bebording

Het beleids- en beheerplan lopen tot en met 2020. Voor 2019 geldt een voortzetting van het huidige beleid en beheer en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.
Aandachtspunt is de snelle groei van de areaaltoename. In het huidige beleid wordt uitgegaan van een toename van het areaal van 0,5% per jaar. Voor volgend jaar wordt echter op dit moment een areaaltoename van tussen de 4 en 5% verwacht. Dit is niet iets waarvoor nu extra geld nodig is, maar het is wel iets waar we de vinger aan de pols moeten houden.

Openbare verlichting

Door de versnelde uitvoering van vervanging van verouderde armaturen in 2018 zullen er in 2019 minder armaturen worden vervangen. De gemeente loopt daarmee voorop op haar ambitie tot verduurzaming van haar areaal verlichting.
Voor het overige wordt uitvoering gegeven aan hetgeen in beleids- en beheerplan is opgenomen.
Het beleidsplan loopt tot en met 2027. Het beheerplan loopt tot en met 2022.