Begroting 2019

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

Brug De Noord - Oeverloper (€ 30.000 incidenteel)

In 2018 wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de Noord-De Helling. De afronding van de centrumring aan de noordzijde van het centrum maakt daarmee een verbinding met de nieuwe as naar het station via de Noord. De brug over de Hanzetocht (tussen Zate en Oeverloper) is een markant punt, maar op dit moment niet onderscheidend. In de herinrichting van de Noord-De Helling is deze brug eruit gelaten, omdat dit specifieke aandacht verdient als herkenningspunt naar het centrum. In de ontwerpopgave is er ook aandacht voor de oversteek voor het langzaam verkeer bij de brug. Het gaat niet alleen om de realisatie van een markant punt, maar ook om de ontwikkeling van een veilige aansluiting van de rotonde met De Noord en de oversteken voor de fietsers en voetgangers. Voorgesteld wordt om een apart ontwerp op te maken voor deze brug. Mogelijk kan gedacht worden aan meer verticale elementen of kunst om deze markante positie te benadrukken. Voorgesteld wordt om door middel van een participatieproces te komen tot een ontwerp. Na besluitvorming in de gemeenteraad kan realisatie in 2020 gaan plaatsvinden. Daartoe worden separaat middelen aangevraagd.

Reconstructie De Oost (€ 44.000 incidenteel)

In het GVVP is dit project in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Het betreft de aanleg van fietsstroken in combinatie met snelheidsremmende maatregelen. Vanuit het beheer is geconstateerd dat deze weg in slechtere staat verkeerd en dat deze weg voor 2019 aan onderhoud toe is. Voor de reconstructie zijn de onderhoudsgelden niet toereikend. In het uitvoeringsprogramma van het GVVP is genoemd dat ook een bedrag van € 44.000 benodigd is. Voorbereiding wordt begin 2019 opgestart.

Calamiteitenroute evenementen Spijkweg (€ 340.000 krediet, structurele kapitaallasten maximaal € 15.697 in jaar 2020)

Er is behoefte aan een volwaardige calamiteitenroute achter het evenementencomplex aan de Oostkant. Om hiertoe te komen wordt momenteel gesproken met de grondeigenaren (RVB, SBB en ZZL).
Na deze uitwerking zal de kostenverdeling ook met de evenementenorganisatoren worden afgestemd voor hun bijdrage. In onderstaande opstelling is nog geen rekening gehouden met deze bijdragen.

1 fte Toezichthouder civiel techniek (€ 80.000 structureel)

Binnen het team civieltechnisch- en accommodatiebeheer is reeds lang sprake van hoge werkdruk. De verwachting is dat dit in de komende periode zal toenemen, met name vanwege de areaal uitbreiding van de gemeente Dronten. Hierdoor zien we onder andere een toename in:  

  1. Onderhoud en rehabilitaties van wegen;
  2. Uitvoering van werkzaamheden voortkomend uit het GVVP;
  3. De behoefte aan integrale afstemming van projecten;
  4. De gevraagde expertise bij projecten vanuit beheer;  
  5. Meldingen vanuit burgers en de integrale aanpak hiervoor;
  6. Wensen op het gebied van verkeersveiligheid;
  7. Toename van aanvragen van vergunningen en meldingen voor de aanleg van kabels en leidingen.

Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en/of het uitvoeren van reconstructies in de openbare ruimte zal, net als in de afgelopen jaren, de relatie met de samenleving door participatie worden gezocht. We willen plannen maken in nauwe afstemming met onze samenleving. De toename zien we ook terug in de onderhoudskosten die in de laatste 5 jaar bijna verdubbeld zijn. Onze infrastructuur is op een leeftijd waarbij we naast herstraten, ook steeds meer asfalt en klinkers (inclusief fundering) moeten vervangen (rehabilitaties). Met de toename voor de uitvoeringskosten, wordt periodiek rekening gehouden in de beleid en beheerplannen. Echter, de formatie groeit hierin niet mee. We zijn nu op het punt dat hierin uitbreiding noodzakelijk is.
Om de toenemende werkzaamheden op te vangen en de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren, wordt sinds juni 2017 voor 1,0 fte een toezichthouder civiel techniek ingehuurd. Hiervoor is tijdelijke dekking beschikbaar. Gezien het structurele karakter van de toenemende werkzaamheden, is het noodzakelijk om hiervoor 1,0 fte aan vaste formatie toe te voegen aan het team civieltechnisch- en accommodatiebeheer.