Begroting 2019

Programma 3 Economie

Economische ontwikkeling

Interbestuurlijk programma (IBP)

De gezamenlijke gemeentebrede agenda van het IBP bevat 2 maatschappelijke opgaven binnen het Fysiek Domein die voor de economische ontwikkeling van belang zijn:

  1. regionale economie als versneller;
  2. naar een vitaal platteland.

Deze opgaven zullen worden meegenomen in de strategische plannen 2019-2022.

Vitale centra Biddinghuizen, Swifterbant, Dronten-Zuid (€ 75.000 incidenteel)

In 2017 heeft de raad de Economische Visie vastgesteld. In het najaar van 2018 wordt vervolgens de Retailvisie vastgesteld. Deze visie is met de diverse stakeholders (o.a. ondernemers en vastgoedeigenaren) opgesteld en wordt geconcretiseerd in actieplannen. Onderdelen van de actieplannen die wij voorzien zijn de herinrichting van de openbare ruimte in het winkelcentrum van Biddinghuizen en in het winkelcentrum van Swifterbant.
Alleen voor het actieplan centrum Dronten is nu een budget van € 30.000 op jaarbasis beschikbaar. Ter uitvoering van de actieplannen die nu worden opgesteld zijn budgetten nodig die nu nog niet in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.
Het voorstel is dan ook als volgt dus met behoud van het budget
€ 30.000 voor Actieplan Centrum Dronten):

  • € 30.000 voor het Actieplan Biddinghuizen;
  • € 30.000 voor het Actieplan Swifterbant;
  • € 15.000 voor het Actieplan Dronten Zuid.

Hiermee kunnen we komend jaar kleine maatregelen nemen en met externe partijen de plannen verder uitwerken zodat voor de kadernota 2020 goed onderbouwde plannen kunnen worden opgesteld en grotere fysieke ingrepen vanaf 2020 kunnen worden uitgevoerd.

1,5 fte Acquisiteur en accountmanager (€ 140.000 in 2019 en 2020 incidenteel)

Een aantal jaren geleden is besloten om geen actieve acquisitie te plegen, maar hiervoor bestaande netwerken te benutten. Bij de vaststelling van de Sociaal Economische Visie medio 2017 is extra aandacht gevraagd voor acquisitie en versterking van ons bestaande accountmanagement. In vervolg daarop zijn we gestart met herijking van het relatiebeheer en is een acquisiteur geworven die in september 2018 aan de slag is gegaan. We hebben destijds afgesproken dat we de formatieve vraag vanaf het begrotingsjaar 2019 mee zullen nemen.
Het geld is zoals gezegd bedoeld voor de formatieve kant (inzet acquisiteur en versterking accountmanagement). De acquisitieactiviteiten zullen in 2020 worden geëvalueerd en nemen we een besluit over het vervolg.
Voor het accountmanagement/subsidiecoördinator wordt vooral ingezet op het versterken van het relatiebeheer en in bredere zin actief op zoek gaan naar kansen voor de realisatie van de ruimtelijke en economische projecten in Dronten.

1 fte beleidsmedewerker Economie, inclusief coördinatie LEADER (€ 80.000 structureel)

De in 2017 vastgestelde Sociaal Economische Visie kent 4 speerpunten, Agrofood, Vrijetijdseconomie, Acquisitie en Vitale Centra.
De ambitie is hoog, we willen samen met ons bedrijfsleven en de kennisinstellingen verder bouwen op het goede fundament dat we inmiddels gelegd hebben.
Onze manier van werken is er één van interactief en participatief werken met onze doelgroepen, waaronder met de verschillende SEA-groepen. Dit is een succesvolle, maar arbeidsintensieve werkwijze. De werkdruk bij de betrokken medewerkers is structureel te hoog. Daarnaast is er door de organisatiewijziging een andere rol weggelegd voor de teammanager. Vanuit het verleden leverde de teammanager ook een stevige inhoudelijke bijdrage aan dit vakgebied, waaronder de coördinatie van Leader-aanvragen. Nu de teammanager in de nieuwe setting geen inhoud meer voor zijn rekening neemt, moet dit onderdeel formatief worden gecompenseerd. In het verlengde van de gewijzigde rol van de teammanager wordt er gewerkt met een beleidscoördinator. Deze rol ligt bij de senior beleidsmedewerker economische zaken waardoor een deel van de beleidscapaciteit weg valt. Met dit voorstel wordt de huidige inzet op tijdelijke basis omgezet naar een structurele invulling van de genoemde werkzaamheden.

Werkbudget SEA-groepen Vitale Centra en Vrijetijdseconomie (€ 25.000 structureel)

De nieuwe SEA-groepen Vitale Centra en Vrijetijdseconomie komen voort uit de Sociaal Economische Visie zoals die in 2017 door de raad is vastgesteld. In 2018 is de start met deze nieuwe kerngroepen gemaakt. De ondernemersgroepen zijn gevormd en acties worden geformuleerd. Continuering van deze succesvolle formule, ook voor deze twee nieuwe kerngroepen moet gefaciliteerd worden. Dit bedrag zal worden ingezet voor specifieke onderzoeken, organisatie van bijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld de Buren-ontmoeten-buren bijeenkomsten voor recreatieondernemers), intensivering van de communicatie. Verder kunnen projecten en initiatieven aangejaagd worden.

Marketing Agrofood en Floriade (€ 50.000 in 2019, 2020 en 2021 incidenteel)

In de Sociaal Economische Visie hebben we Agrofood als één van de speerpunten benoemd. Het gaat dan onder meer om de positionering deze voor Dronten belangrijke sector. Samen met de Dronter ondernemers en kennisinstellingen is een actieplan opgesteld en geborgd via een kerngroep en klankbordgroep. Dit geld is nodig voor marketingactiviteiten (uitbouwen website, digitaal en fysieke marketing, nationale/internationale beursbezoeken, aanjagen initiatieven etc.).
Ondersteund door een motie van de gemeenteraad is de lokale werkgroep Floriade begin 2018 van start gegaan. Het uitgangspunt is niet de vraag wat wij van de Floriade kunnen verwachten, maar we hebben die vraag omgedraaid. Wat kan Dronten de Floriade bieden. Er is een groslijst van ideeën opgesteld die de komende tijd verder uitgewerkt worden. Het werkbudget is deels bedoeld voor de Floriade en deels voor de marketing van Agrofood Dronten. Het is evident dat er een koppeling tussen beide aspecten zitten.
Een deel van het budget is bedoeld om de ideeën te faciliteren/ aan te jagen. De werkgroep heeft dit bedrag de komende 3 jaar beschikbaar om ideeën te faciliteren/ aan te jagen. Verder ligt er hier de koppeling met marketing activiteiten op Agrofood-gebied om een jaarlijks Agrofood-congres te organiseren. Eind 2017 heeft het eerste congres plaatsgevonden. Deze congressen dragen bij aan het versterken van het imago van Dronten op Agrofood-gebied, maar worden tevens ingestoken als een opmaat naar de Floriade.
Zoals bekend is de Floriade in 2022, de inzet van middelen voor het Floriadejaar zal voor de dan vigerende begroting worden ingeschat. Het zal dan bijvoorbeeld gaan om de aanwezigheid op het Floriade-terrein en het ontwikkelen van arrangementen om nationale en internationale gasten (business to business) kennis te laten maken met diverse thema's die in Dronten spelen en waar we aandacht aan willen geven.

Realisatie gebiedsagenda (€ 50.000 in 2019 en 2020 incidenteel)

We hebben samen met de provincie Flevoland een gebiedsagenda opgesteld. In deze agenda zijn de relevante provinciale programma’s met betrekking tot het grondgebied van Dronten in beeld gebracht.
Daarnaast hebben wij twee eigen programma’s ingebracht om te bezien of er volgens de methodiek van gebiedsontwikkeling nieuwe stijl ook synergie gevonden kan worden in de verbrede opgaven. De gebiedsagenda wordt samen met onze partners de komende periode verder verdiept.
Het bedrag zal benut worden voor formatieve inzet en het aanjagen en stimuleren van projecten.  Voor 2019 en 2020 vragen we jaarlijks € 50.000 om de gezamenlijke ambities waar te kunnen maken. Het gaat dan om tijdelijke inzet van mensen, maar ook het aanjagen van projecten.
Wij zullen hier ook nadrukkelijk de koppeling gaan leggen met de omgevingsvisie. Het is van belang om de gezamenlijke opgaven een plek te geven in het omgevingsbeleid. De opgaven die in de gebiedsagenda een plek hebben zullen ook in het perspectief van die omgevingsvisie geplaatst moeten worden. Deze stap gaan we samen met de provincie maken.