Begroting 2019

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Cultuur

In het jaar 2019 zijn er twee subsidieplafonds voor kunst en cultuur. Een subsidieplafond van € 12.000 voor culturele activiteiten en een subsidieplafond van € 25.000 voor de presentatie van cultuur op het Meerpaalplein. Bij de laatste subsidie, die alleen voor de jaren 2018 en 2019 in de begroting is opgenomen, moeten subsidieaanvragers minimaal 50% van de kosten van de activiteit zelf dragen.
Naast deze subsidieplafonds is er een bescheiden budget voor maandelijkse carillonconcerten (door stadsbeiaardier Frits Reynaert) en voor de huur van kunst in de vergaderkamers van het gemeentehuis (van de organisatie G-Art).
Voor het onderhoud van kunst in de openbare ruimte is er een contract gesloten met het bedrijf Kunstwacht. Het budget voor onderhoud van de kunst op straat zal na 2019 verhoogd worden wanneer de provincie Flevoland het eigendom van het landschapskunstwerk "100 jaar Zuiderzeewet" overdraagt aan de gemeente.

MFC Swifterbant

Op basis van het raadsbesluit in 2017 is de ontwikkeling van het MFC op de locatie het Kombuis in gang gezet. De ruimtelijke procedure is gestart en met alle betrokken partijen die in het nieuwe MFC gehuisvest kunnen en willen worden zijn gesprekken gevoerd. OFW ontwikkelt 30 appartementen met zorg in het nieuwe gebouw. Het functioneel programma van eisen is afgerond. Met OFW, die het MFC gaat bouwen, is in maart 2018 een intentieovereenkomst getekend tussen beide partijen. Op dit moment wordt gewerkt aan de architectenselectie met als doel om in 2019 daadwerkelijk te gaan bouwen. De voorbereidingen voor een samenwerkingsovereenkomst (inclusief huurovereenkomst) tussen gemeente en OFW is gestart. Met alle gebruikers van het MFC worden gebruikersovereenkomsten aangegaan. Met De Meerpaal worden gesprekken gevoerd om de exploitatie van het MFC voor haar rekening nemen.

MFG2 Biddinghuizen

In 2019 zal naar verwachting kunnen worden gestart met de bouw van het MFG2 te Biddinghuizen. De omgevingsvergunning is onherroepelijk. Het plan is bestek gereed gemaakt en diverse aannemers zijn benaderd om prijsopgaaf te doen. De aan de Stichting verleende borgstelling zal worden geëffectueerd om een lening voor de financiering van de bouw aan te trekken.